Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Nasze działania   »

Cel działania i zadania Ośrodka

Celem działalności Ośrodka jest:

 

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy bezdomnym mężczyznom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie sami pokonać poprzez:

a) udzielenie schronienia (przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego),

b) przyznanie niezbędnego ubrania (dostarczenie osobie potrzebującej odzieży, bielizny, obuwia, dostosowanych do potrzeb i pory roku),

c) pomoc w postaci jednego gorącego posiłku,

d) realizację programów o charakterze terapeutycznym, odwykowym i readaptacyjnym,

2. Pomoc osobom bezdomnym uzależnionym przez budowanie i utrwalanie postaw trzeżwościowych, a tym samym rekonwalescecji poprzez tworzenie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności realizowanych z osobą bezdomną i MOPR.

 

Zadania Ośrodka to:

 

1. Realizacja podstawowych potrzeb, która obejmuje:

 • udzielenie schronienia
 • gorący posiłek
 • zaopatrzenie w odzież, bieliznę osobistą, obuwie
 • świadczenia lecznicze
 • zorganizowanie pogrzebu

2. Rozpoznanie sytuacji osoby korzystającej z pomocy (diagnoza, ustalenie planu pomocy, kontrakt).

 

3. Aktywizacja osób do realizacji procesu wychodzenia z bezdomności poprzez:

 • pracę socjalną (prowadzenie dokumentacji podopiecznego, planowanie pomocy finansowej, kompletowanie dokumentacji medycznej do MZd/SOoN, ZUS, DPS, ZOL, pomoc w pozyskaniu lokalu socjalnego z ZKZL, dokumentowanie meldunku na pobyt czasowy)
 • porady psycholgiczne
 • porady prawne
 • pomoc psychoterapeutyczna (terapia odwykowa, zajęcia edukacyjne, grupy terapeutyczne)
 • praca indywidualna i grupowa

4. Prowadzenie programu “Lokal terapeutyczny dla mieszkańca Ośrodka"

 • Osoby skierowane do Lokalu Terapeutycznego mają prawo do korzystania z pomocy prawnej, socjalnej, terapeutycznej, nie korzystają z posiłków zapewnionych mieszkańcom Ośrodka przy ulicy Michałowo 68.