Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Terapia A.A.   »

 

Od wielu lat na terenie naszego Ośrodka proponujemy szeroki zakres działań związanych z profilaktyką oraz leczeniem uzależnień.
 


 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
 

-cel ogólny: rozmowa z mieszkańcem OdB

-cele szczegółowe: rozeznanie sytuacji ogólnej pacjenta, rozpoznanie stopnia zaawansowania choroby alkoholowej, pomoc w autodiagnozie, motywacja do podjęcia leczenia, informacja o różnych formach terapii, wspólny wybór najbardziej odpowiedniej dla pacjenta


 

-GRUPA EDUKACYJNA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 

-cel ogólny: zdobywanie wiedzy o uzależnieniu i możliwościach pomocy

-cele szczegółowe: wiadomości o chorobie alkoholowej, fazy uzależnienia, destrukcja w rodzinie, w życiu zawodowym, destrukcja zdrowotna i społeczna, rola AA w powrocie do zdrowia, możliwości różnych form terapii


 

-GRUPA EDUKACYJNA DLA ZAAWANSOWANYCH

( Z ELEMENTAMI TERAPII UZALEŻNIEŃ. WYKŁADY, DYSKUSJA,

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, PROJEKCJE FILMÓW)

 

-cel ogólny: nauka życia w trzeźwości

-cele szczegółowe: przenoszenie zdobytej wiedzy w życie codzienne, utożsamianie się z innymi alkoholikami, konfrontacja własnego trzeźwienia z doświadczeniami współuczestników terapii ( uczenie się na błędach innych ), korzystanie z informacji zwrotnych, czerpanie z ogólnoświatowego skarbca doświadczeń poprzez filmy, reportaże, wywiady z profesjonalistami, dzielenie się osobistymi problemami w realizacji programu trzeźwienia, uzyskiwanie wsparcia od terapeuty i kolegów z grupy.


 
 

-GRUPA ROZWOJU OSOBISTEGO I ZAPOBIEGANIA NAWROTOM

 

-cel ogólny: pogłębianie wiedzy o sobie i nabywanie umiejętności lepszego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie

-cele szczegółowe: praca nad emocjami, wyrażanie uczuć, treningi asertywności, TAZA ( trening asertywnych zachowań abstynenckich ), warsztaty intrapsychiczne oraz interpersonalne, praca nad nawrotami, techniki zapobiegania nawrotom, zapoznanie się i praca nad syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików i inaczej Dysfunkcyjnych ( DDA i DDD ), wymiana doświadczeń z realizacji  Programu 12 Kroków, poznanie roli "sponsora" w trzeźwieniu, wgląd w aktualną sytuację: zdrowotną, rodzinną, zawodową, środowiskową, poszukiwanie perspektyw polepszenia tej sytuacji.


 


 

-WSPÓLNE, COTYGODNIOWE WYJAZDY NA MITINGI GRUPY AA "KOTWICA"
 

-cel ogólny: udział 8-osobowej grupy mieszkańców OdB w mitingu na terenie miasta Poznania

-cele szczegółowe: kontakt ze środowiskiem trzeźwiejących alkoholików poza Ośrodkiem, nawiązywanie nowych znajomości i przyjaźni, utożsamianie się z ludźmi mającymi ten sam problem, a nie dotkniętych bezdomnością, nabywanie nawyków punktualności, czystości, higieny osobistej,

 

 

-GRUPOWE WYJAZDY DO OŚRODKÓW LECZENIA UZALEŻNIEŃ

( 6 wyjazdów w roku do Charcic lub do Szpitala Psychiatrycznego w Obrzycach)
 

-cel ogólny: integracja ze światem zewnętrznym

-cele szczegółowe: podtrzymywanie kontaktu z placówkami, w których zaczęło się trzeźwienie naszych mieszkańców, rozmowy z terapeutami prowadzącymi, oswajanie z lękiem przed wyjazdami do stacjonarnych ośrodków lecznictwa odwykowego integracja mieszkańców i pracowników OdB poprzez wspólną podróż i pobyt, nauka funkcjonowania społecznego w nieznanym dotąd środowisku,  kontakt z przebywającymi tam aktualnie mieszkańcami OdB

 

Poza tym mieszkańcy naszego Ośrodka mają możliwość uczestniczyć w mitingach Anonimowych Alkoholików na terenie miasta Poznania korzystając z ośrodkowego samochodu służbowego, który dyrekcja Osrodka oddaje do dyspozycji. Jest to szczególnie ważne, gdyż znaczna część naszych podpopiecznych to osoby niepełnosprawne.

 

Do pobrania:

tygodniowy, szczegółowy rozkład zajęć prowadzonych na terenie OdB