Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Oferta pracy - psycholog

« powrót

07.02.2014r.

 

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań
ogłasza nabór na stanowisko psycholog
1.      Warunki zatrudnienia:
a.       Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
b.      Cały etat.
Kandydat /tka winna spełniać następujące wymagania obowiązkowe i powinien/a posiadać:
 
2.      Wymagania niezbędne:
a.       ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
b.      doświadczenie w pracy terapeutycznej osobami uzależnionymi, (indywidualnej i grupowej)
c.       niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne
3.      Wymagania dodatkowe:
a.       umiejętność stosowania testów/kwestionariuszy, przeprowadzania wywiadu psychologicznego;
b.      umiejętność diagnozowania i konsultowania osób uzależnionych, współuzależnionych, karanych, bezrobotnych, osób zaburzonych psychicznie, itp.
c.       umiejętność stosowania wywiadu motywującego
d.      umiejętność współdziałania i pracy w zespole
e.       dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków.
f.       umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy,
g.      komunikatywność
h.      kreatywność
 
4.      Cele pracy psychologa w Ośrodku dla Bezdomnych nr 1
a.       poprawienie poziomu profesjonalnego wsparcia dla osób uzależnionych, zaburzonych psychicznie i z zaburzeniami zachowania, karanych, bezrobotnych, itp.
b.      zwiększenie poziomu motywacji do wprowadzenia zmian mających pozytywny wpływ na proces usamodzielnienia
c.       zmniejszenie poziomu lęku wpływającego na powstawanie barier psychicznych utrzymujących mieszkańców Ośrodka w bezdomności
d.      wzmocnienie pracy zespołu pracowników w zakresie: diagnozowania mieszkańców Ośrodka, tworzenia indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, motywowania do podejmowania działań usamodzielniających
e.       poprawienie relacji mieszkańców w stosunku do siebie i osób z otoczenia zewnętrznego
f.       zwiększenie poziomu współpracy z PZP i lekarzami w zakresie wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania
 
5.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku psychologa
1.      prowadzenie poradnictwa indywidualnego mieszkańcom Ośrodka
2.      prowadzenie wsparcia psychoterapetycznego
3.      prowadzenie grup edukacyjnych z zakresie rozpoznawania i wskazywania sposobów leczenia uzależnień
4.      prowadzenie warsztatów psychologicznych z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania relacji z otoczeniem
5.      prowadzenie warsztatów z komunikacji interpersonalnej
6.      prowadzenie warsztatów motywacyjnych,
7.      współpraca z zespołem terapeutycznym (pracownicy socjalni, opiekunowie, terapeuci ds. uzależnień, pielęgniarka) w zakresie diagnozowania, tworzenia indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności uwzględniających potencjał mieszkańców Ośrodka oraz motywowania do zmian .
8.      prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Ośrodku dla Bezdomnych (harmonogram zajęć, konspekty zajęć, listy obecności, opinie lub inne).
9.      dobór pacjentów do określonych oddziaływań terapeutycznych
10. zawieranie kontraktu na leczenie z pacjentami oraz opracowanie osobistego planu terapii i jego omówienie
11. udział w spotkaniach zespołu terapeutycznego, diagnozujących i określających zasady, kierunki pracy z mieszkańcami
 
6.      Preferowane cechy osobowości kandydata:
a.       komunikatywność,
b.      kreatywność,
c.       samodzielność,
d.      odpowiedzialność,
e.       sumienność.
f.       umiejętność planowania i ustalania celów
g.      umiejętność pracy w zespole
 
7.      Wymagane dokumenty
-        życiorys, list motywacyjny, kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowy staż pracy, oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zadań psychologa
8.      Składanie ofert
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać w kopercie z dopiskiem na kopercie „Dokumenty na wolne stanowisko w ODB – psycholog” pod adresem: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań w terminie 21.02.2014 roku
 
Prosimy też o dopisanie klauzuli W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 
Ośrodek dla Bezdomnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.