Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Oferta pracy dla psychologa

« powrót

08.09.2011r.

 

 

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu przy ul. Michałowo 68 ogłasza nabór na stanowisko psycholog

 1. Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, cały etat.

 1. Wymagania niezbędne:

 1. Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia;

 2. Umiejętność pracy w zespole;

 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślne;

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność przeprowadzania wywiadu psychologicznego;

 2. Umiejętność pracy indywidualnej i grupowej;

 3. Doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć warsztatowych podnoszących kompetencje osobiste;

 4. Doświadczenie w prowadzeniu porad psychologicznych;

 5. Doświadczenie w pracy terapeutycznej osobami uzależnionymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym, i z osobami wykluczonymi społecznie;

 6. Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

 7. Mile widziane wprowadzenie nowatorskich pomysłów i metod pracy;

 8. Wysoki poziom zdolności interpersonalnych;

 9. Dyspozycyjność, systematyczność i rzetelność w realizacji obowiązków;

 10. Gotowość do podjęcia pracy z osobami uzależnionymi oraz z zaburzeniami psychicznymi mającymi konflikty z prawem;

 1. Cel pracy: zniwelowanie barier psychicznych występujących u mieszkańców Ośrodka, wpływ na zmianę zachowań, ich system wartości, zmiany postaw i pełnionych ról, wzmacniając ich pewność siebie i motywację do aktywnego i trzeźwego życia w społeczeństwie, rozwój umiejętności psychospołecznych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywanie i podtrzymywanie więzi z otoczeniem i rodziną poprzez zastosowanie terapii indywidualnej i grupowej;

 2. Zakres podstawowych czynności:

 1. Udzielanie pomocy psychologicznej mieszkańcom ODB w zakresie:

promocji zdrowia, prewencji, poradnictwa psychologicznego, interwencji

kryzysowej, resocjalizacji i psychoterapii;

 1. Motywowanie mieszkańców do podjęcia terapii uzależnień i wpieranie procesu trzeźwienia;

 1. Współpraca z pozostałymi pracownikami w ramach zespołu terapeutycznego w zakresie tworzenia indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności uwzględniających potencjał mieszkańców Ośrodka;

 2. Udzielanie pracownikom ODB pomocy w dostosowywaniu wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańców;

 3. Opracowywanie diagnozy psychologicznej;

 4. Dokonywanie oceny skuteczności działań i zastosowanych form pomocy;

 5. Prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

 6. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

 7. Podejmowanie inicjatywy na rzecz tworzenia nowych form pomocy świadczonej mieszkańcom Ośrodka;

 8. Udzielanie pomocy w formie indywidualnych konsultacji i grupowych porad,
  prowadzenie warsztatów motywacyjnych, treningów samoobsługi;

 9. Prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Ośrodku dla Bezdomnych (harmonogram zajęć, konspekty zajęć, karty pracy, ewidencja godzin pracy, listy obecności, opinie lub inne);

 10. Przygotowanie materiałów warsztatowych na zajęcia grupowe;

 11. Dobór pacjentów do określonych oddziaływań terapeutycznych;

 12. Zawieranie kontraktu terapii z mieszkańcami oraz opracowanie osobistego planu terapii i jego omówienie;

 1. Preferowane cechy osobowości kandydata:

 1. Komunikatywność;

 2. Kreatywność;

 3. Samodzielność;

 4. Dokładność;

 5. Odpowiedzialność;

 6. Sumienność;

 7. Umiejętność planowania i ustalania celów;

 8. Umiejętność pracy w zespole;

 1. Wymagane dokumenty

 1. Życiorys;

 2. List motywacyjny;

 3. Kserokopie świadectw pracy;

 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 5. Oświadczenie o niekaralności;

 6. Inne dokumenty świadczące o doświadczeniu zawodowym i dodatkowych umiejętnościach;

 1. Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu ul. Michałowo 68 w terminie 19.09.2011 do godziny 10.00;

Prosimy też o dopisanie klauzuli W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ośrodek dla Bezdomnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.