Ośrodek dla bezdomnych nr 1

Przetarg - wywóz nieczystości płynnych

« powrót

06.12.2012r.

Poznań, dnia 06.12.2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

 

      I.        Nazwa i adres Zamawiającego :    Ośrodek dla Bezdomnych nr 1

ul. Michałowo 68

61– 314 Poznań

    II.        Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

   III.        Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:www.osrodekdlabezdomnych.pl można ją pobrać również w siedzibie Zamawiającego.

  IV.        Numer nadany postępowaniu przez Zamawiającego: ODB /ZP.271.5 /2012.

    V.        Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia:

 

Przetarg nieograniczony na:

”Wykonywanie usługi wywozu nieczystości płynnych w roku 2013 z Ośrodka dla Bezdomnych nr 1”

CPV:        

      90410000-4    Usługi usuwania nieczystości

      90000000- 7   Usługi odbioru ścieków ,usuwania odpadów, czyszczenia i sprzątania i usługi 

                             ekologiczne

 

Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom na warunkach określonych we wzorze umowy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

.

 

 

Rodzaj zamówienia – usługi

 

 1. Termin wykonania zamówienia – okres realizacji zamówienia obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
 2. W postępowaniu nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1.1.        Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2.        Posiadania wiedzy i doświadczenia.

1.3.        Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wymagania: Wykonawca musi wykazać, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie wykonywania usługi wywozu nieczystości posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia.

 

1.4.        Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

UWAGA!

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy złoży prawidłowo wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI SIWZ. Analiza złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń będzie stanowiła podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ( art. 22 ust.1 ustawy) oraz stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust.1 ustawy).

 

2.    Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu.

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, opisanych w pkt. V SIWZ (art. 22 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2.1.        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2;

2.2.        Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 5

2.3.        Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;- zał. nr 5

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy) należy przedłożyć następujące dokumenty i oświadczenia:

2.4.        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał. nr 3;

2.5.        Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

2.6.        Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 

Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty:

 

2.7.        Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załączniki nr 1 do SIWZ

2.8.        Zaakceptowany (zaparafowany) wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ

 

Ponadto dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego są:

Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się złożenia dokumentu (w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii - dotyczy wyłącznie pełnomocnictwa) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę;

Dodatkowo

Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych, zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.

 

Wykonawcą może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz podmioty te mogą być wykonawcą jako występujące wspólnie.

 

 1. Informacje na temat wadium:

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium : cena – 100%.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 ul. Michałowo 68, 61 – 314 Poznań w pokoju nr 2.

Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2012 r. o godz. 9.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2012 r. o godz. 9.05.

 1. Termin związania ofertą .

Wykonawcy przystępujący do przetargu są związani treścią oferty przez okres   30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu do składania ofert.

 1. Informacja o zawarciu umowy ramowej. Nie dotyczy.
 2. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów - Nie dotyczy

 1. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej,     na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust.6 pkt. 3 i 4:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających oparte na w/wym. przepisach.

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

 

1.    Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu na nr 61 8798- 212, z wyjątkiem oświadczeń i dokumentów składanych jako część oferty lub uzupełnienie oferty, które składa się w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

2.    Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z powołaniem się na nr ODB/ZP.271.5/2012;

3.    Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zawartych w SIWZ. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego lub faksem, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim uczestnikom postępowania, bez ujawniania źródła zapytania zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy;

4.    Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z uczestnikami postępowania – Piotr Wachowiak – Główny Specjalista ds. organizacyjno –prawnych. W godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek i piątek od 700 do 1400 ,

5.    W toku badań i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

6.    Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

7.    Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie

a.    warunków udziału w postępowaniu

b.    przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego

8.    Zamawiający poprawi w ofercie niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.:

a.    oczywiste omyłki pisarskie,

b.    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c.    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

XVIII Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało przesłane do Biuletynu UZP   

          w dniu 06.12.2012 r. pod nr 495552 - 2012

                                                                                                         

Kierownik Ośrodka

 

Nieczystości SWiZ