„Dziś człowiek, tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swojej duszy swojego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się rozpacz”

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Pomoc dla bezdomnych

Aktualności   »

09/12/2014

Grupa Teatralna Wikingowie: podziękowania za wsparcie akcji:

Grupa Teatralna Wikingowie dziękuje wszystkim tym, którzy przyczynili się do sukcesu naszej akcji "Polak potrafi". Obiecujemy, że wszystkie nagrody trafią do naszych darczyńców. Na niektóre trzeba będzie trochę poczekać. Teraz możemy odwdzięczyć się podziękowaniami:

więcej
30/06/2014

Nabór na stanowisko: Magazynier-pracz

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań ogłasza nabór na stanowisko magazynier-pracz Stanowisko: magazynier – pracz, wymiar 1 etat Rodzaj umowy:umowa o pracę Zakres podstawowych czynności

więcej
13/06/2014

Nabór na stanowisko - magazynier pracz

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1, ul. Michałowo 68, 61-314 Poznań ogłasza nabór na stanowisko magazynier-pracz Stanowisko: magazynier – pracz, wymiar 1 etat Rodzaj umowy :umowa o pracę

więcej

Ośrodek dla Bezdomnych   »

Ośrodek dla Bezdomnych

61-314 Poznań, ul. Michałowo 68
tel./fax 0-61 87-98-212 663-91-49, infolinia 19515
NIP 782 14 75 759 Regon 631166798
e-mail: oosrodek@wp.pl
więcej

  »

12.10.2016

Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu przy ul. Michałowo 68 ogłasza nabór na stanowisko instruktor terapii zajęciowy.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę -1/2 etatu na zastępstwo

Wymagania niezbędne:

Minimum wykształcenie średnie i policealna szkoła specjalności terapeuta zajęciowy

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań mieszkańców Ośrodka

Umiejętność dobrej organizacji własnego stanowiska pracy;

Mile widziane wprowadzenie nowatorskich pomysłów i metod pracy;

Cel ogólny pracy:

Zwiększanie poziomu aktywności sprzyjającej usamodzielnieniu.

 

Zakres podstawowych czynności:

Motywowanie mieszkańców do udziału w warsztatach terapii zajęciowej;

Organizowanie i włączanie mieszkańców do pracy na rzecz Ośrodka dla Bezdomnych;

Organizowanie treningów porządkowych, twórczych, itp. mających wpływ na zwiększanie poczucia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją;

Rozwijanie zainteresowań poprzez wskazanie możliwości, zainteresowanie tematem, nauczenie technik, przygotowywanie kart świątecznych itp.

Integrowanie mieszkańców ze społecznością lokalną poprzez organizowanie spotkań ze społecznością, wsparcie ich przy organizacji świat, wystaw, pokazów, itp.  

Organizowanie warsztatów kulinarnych w celu nabycia umiejętności przygotowania dla siebie zdrowego posiłku;

Współpraca z pozostałymi pracownikami w ramach zespołu terapeutycznego w zakresie omawiania indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności uwzględniających potencjał mieszkańców Ośrodka;

Dokonywanie oceny skuteczności działań i zastosowanych form pomocy;

Prowadzenia dokumentacji (plan pracy na dany kwartał, harmonogram zajęć, karty pracy, ewidencja godzin pracy, listy obecności, opinie lub inne);

Przygotowywanie sprawozdań okresowych z działalności warsztatów;

Przygotowanie materiałów na zajęcia warsztatowe;

Nadzorowanie działalności warsztatów na terenie Ośrodka.

W określonych przypadkach oceniać sytuację zdrowotną, społeczną i zawodową mieszkańców ODB;

Planowanie i prowadzeni pracy indywidualnej i grupowej;

Rozwiązywanie trudnych sytuacji społecznych;

Projektowanie, organizowanie i prowadzeni pracowni terapii zajęciowej;

Wykorzystywanie w pracy z podopiecznymi różnych metod i form terapii zajęciowej;

Organizowanie w ramach terapii imprez, np.: towarzyskich, zajęć sportowych, wycieczek

Uczenie mieszkańców ODB wykonywania prostych i złożonych czynności codziennych;

Wykorzystywanie ekspresji człowieka do celów diagnostycznych i terapeutycznych;

Tworzenie klimatu i atmosfery do pracy twórczej w grupie;

Dobieranie pracy według wieku, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań mieszkańców odb;

Projektowanie i modyfikowanie środowiska materialnego do rodzaju niepełnosprawności i potrzeb poszczególnych mieszkańców;

Promowanie zdrowego stylu życia;

W razie konieczności udzielanie pierwszej pomocy;

Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

Organizowanie stanowiska pracy terapeuty zajęciowego zgodnie z wymaganiami ergonomii;

Racjonalne gospodarowanie materiałami i sprzętem używanym w terapii zajęciowej;

Korzystanie z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;

Postępowanie zgodnie z zasadami etyki;

Wymagane dokumenty

List motywacyjny;

Kserokopie świadectw pracy;

Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;

Oświadczenie o niekaralności;

Inne dokumenty świadczące o doświadczeniu zawodowym i dodatkowych umiejętnościach;

 

Składanie ofert

Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem: Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 w Poznaniu ul. Michałowo 68 w terminie do 26.10.2016 do godziny 15.00; z dopiskiem „Instruktor terapii zajęciowej”

Prosimy też o dopisanie klauzuli W przesłanych dokumentach prosimy zawrzeć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Ośrodek dla Bezdomnych zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Uwaga! Nie rozpatrujemy ofert przesłanych e-mailem.

więcej